Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Asmenų, kuriems pagal galiojančius teisės aktus nėra draudžiama atvykti į Lietuvą, sąrašas

Sukurta 2020.06.25 / Atnaujinta 2020.07.13 11:14
  	Asmenų, kuriems pagal galiojančius teisės aktus nėra draudžiama atvykti į Lietuvą, sąrašas

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.3 punktu užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką yra uždrausta. Šis draudimas netaikomas šių kategorijų asmenims:         

  1.  Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, atvykstantiems iš šių valstybių, jeigu valstybėje, kurioje jie teisėtai gyvena, sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų neviršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Tokių valstybių sąrašą kiekvieną pirmadienį skelbia valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas;    
  2. užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ir užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, globėjai);
  3. užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti nacionalinę vizą;         
  4. užsieniečiams, teisėtai gyvenantiems valstybėse, nenurodytose 1 punkte ir kurios įtrauktos į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, nebent sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) šiose valstybėse neatitinka 1 punkte nustatytų sergamumo kriterijų;
  5.  asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, taip pat oficialių delegacijų nariams;       
  6.  NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;
  7.  ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis, taip pat jūrininkams;         
  8.  sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką teikti sveikatos priežiūros paslaugų;
  9. aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir jų šeimų nariams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu ruoštis aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir dalyvauti jose;           
  10. menininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką kultūros ministro leidimu dalyvauti profesionaliojo meno renginiuose, ir juos aptarnaujančiam personalui;         
  11.  žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu;
  12.  kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu ir jų atvykimui pritaria Vyriausybė;       
  13.  tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims:

             13.1. grįžtantiems į savo gyvenamosios vietos valstybę;

             13.2. dėl kurių yra motyvuotas užsienio valstybės prašymas;

             13.3. jūrininkams;

             13.4.  besinaudojantiems supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal. Šis asmenų tranzitas vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis.

  Naujienlaiškio prenumerata