Vaiko gimimo registravimas

Sukurta 2015.01.30 / Atnaujinta 2015.01.30 10:23

Kur yra registruojamas vaiko gimimas?

Lietuvos Respublikos piliečiai vaiko gimimą užsienyje (santuoka su kitos valstybės piliečiu, darbas, mokymasis užsienyje ir kt.) turi teisę registruoti:

 • toje šalyje (Rusijos Federacijoje, Kaliningrado srityje) esančioje Lietuvos Respublikos konsulinėje įstaigoje, t.y., Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade, kuri šiuo atveju atlieka civilinės metrikacijos įstaigos funkcijas;
 • tos šalies (Rusijos Federacijos, Kaliningrado srities) civilinės metrikacijos įstaigoje;
 • išsiųsti vaiko gimimą patvirtinančius dokumentus atitinkamai Lietuvos Respublikos metrikacijos įstaigai, pvz., kai vieno iš vaiko tėvų, Lietuvos Respublikos piliečio, nuolatinė deklaruota gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje.

Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade registruojamas gimimas vaikų, kurie yra gimę konsulato aptarnaujamos konsulinės apygardos ribose.

Vaiko gimimo registravimo procedūra

Apie vaiko gimimą žodžiu arba raštu pareiškia:

 • vaiko tėvai arba vienas iš vaiko tėvų;
 • jei tėvai serga, yra mirę ar dėl kitų priežasčių negali to atlikti, pareiškia giminaičiai, kaimynai, medicinos įstaigos, kurioje motina pagimdė vaiką, administracija, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija.

SVARBU:

 • Kai dėl vaiko gimimo įregistravimo kreipiasi ne jo tėvai, apie vaiko gimimą pareiškiama raštu. Pareiškime turi būti nurodyta, koks vaikui suteikiamas vardas ir pavardė, nurodoma jo tautybė;
 • Kai apie vaiko gimimą pareiškia vienas iš tėvų, kuris nėra Lietuvos Respublikos pilietis, ar kiti  asmenys (giminaičiai, kaimynai, medicinos įstaigos, kurioje motina pagimdė vaiką, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija), turi būti pateikiami dokumentai, įrodantys, kad vienas iš vaiko tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis.

Terminai vaiko gimimui įregistruoti

Apie vaiko gimimą turi būti pareikšta ir vaiko gimimas turi būti įregistruotas per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos, o jeigu vaikas gimė negyvas, – per tris paras nuo gimimo laiko.

SVARBU:

 • trijų mėnesių terminas nėra naikinamasis, t.y., nepareiškę apie vaiko gimimą per tris mėnesius, tėvai, taip pat atitinkama valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija nepraranda teisės vėliau pareikšti apie vaiko gimimą ir reikalauti jį įregistruoti. Vaiko gimimas bendrąja tvarka gali būti įregistruotas, iki jam sueis 16 metų. Vyresnių kaip 16 metų asmenų gimimas registruojamas padarant atkuriamąjį gimimo įrašą;
 • trijų dienų terminas negyvagimio gimimui įregistruoti taip pat nėra naikinamasis. Kai būtinas papildomas laikas perinatalinės mirties priežasčiai nustatyti, negyvagimio gimimas turi būti registruojamas ir praėjus trijų dienų terminui.

Vaiko gimimui įregistruoti pateikiami dokumentai

 • sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojų konsultacinės komisijos išduotas pažymėjimas arba kitas tos užsienio valstybės kompetentingų institucijų, galinčių patvirtinti gimimo faktą, išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinama vaiko gimimo vieta ir laikas.

  SVARBU:

  • Jeigu vaikas gimė negyvas arba mirė per pirmas šešias gyvenimo dienas – medicininis perinatalinės mirties liudijimas arba kitas toje užsienio valstybėje išduodamas oficialus dokumentas, patvirtinantis negyvo vaiko gimimo vietą ir laiką arba mirusio vaiko gimimo ir mirties vietą ir laiką; 
  • Jeigu vaikas gimė laive, pateikiamas laivo kapitono surašytas ir antspaudu patvirtintas laisvos formos gimimo aktas, kuriame nurodomas motinos vardas, pavardė, asmens kodas, vaiko lytis ir gimimo laikas. Esant galimybei, nurodomi ir vaiko tėvo duomenys;
  • Rasto vaiko gimimui registruoti kartu su valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos raštu pateikiama policijos įstaigos vaiko radimo aplinkybių, vietos ir laiko protokolas ir medicinos įstaigos išduotas vaiko spėjamo amžiaus pažymėjimas.
 • tėvų pasai (asmens tapatybės kortelės) ar juos atstojantys dokumentai. Kai vieno iš tėvų paso (asmens tapatybės kortelės) ar jį atstojančio dokumento negalima pateikti dėl to, kad jis yra išvykęs, pateikiamas tik esančiojo dokumentas;
 • tėvų santuokos liudijimas. Kai vaiko tėvai nesusituokę, pateikiamas notaro ar teisėjo patvirtintas tėvo tėvystės pripažinimo pareiškimas.

Pateiktų dokumentų pagrindu konsulinis pareigūnas pildo nustatytos formos vaiko gimimo įrašo blanką.

Vaiko gimimui įregistruoti pateikiamų dokumentų forma

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille).

Konsulinio mokesčio tarifas

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifas už vaiko gimimo įregistravimą ir gimimo liudijimo išdavimą - 5 eurai.

Pareiškėjas sumoka nurodytą sumą grynais į Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Kaliningrade kasą.

Gimimo įrašas

Vaiko gimimas registruojamas įrašant gimimo įrašą ir išduodant gimimo liudijimą. Gimimo įraše vaiko vardas, pavardė ir tautybė, taip pat duomenys apie jo tėvus įrašomi laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau vadinama – Civilinis kodeksas) 3.139, 3.140, 3.166 ir 3.167 straipsniuose nustatytų reikalavimų.

Svarbu žinoti, kad:

 • vaiko gimimo aktų įrašai įrašomi lietuvių kalba. Lietuvos Respublikos piliečio pavardė rašoma iš asmens tapatybės dokumento. Užsienio valstybės piliečio vardas ir pavardė civilinės būklės aktų įrašuose ir liudijimuose rašomi paraidžiui perrašant lotyniško pagrindo rašmenimis iš asmens tapatybės dokumento. Vardas ir pavardė paraidžiui gali būti perrašyti be šalutinių (diakritinių) ženklų, jei techniškai negalima jų įrašyti. Registruojant vaiko gimimą, tėvams pageidaujant vaiko vardą ir (ar) pavardę rašyti pagal tarimą ir (ar) sugramatinant, turi būti pateiktas vaiko tėvų rašytinis prašymas ištaisyti jo vardą ir (ar) pavardę;
 • kai vaiko tėvai susituokę ir jų pavardės bei tautybė vienodos, vaiko gimimo įraše nurodoma tėvų pavardė ir tautybė. Vaiko vardas (-ai) įrašomas tėvų susitarimu. Tėvams nesusitarus vardas vaikui suteikiamas teismo nutartimi. Jeigu tėvų pavardės skirtingos, vaikui suteikiama tėvo arba motinos pavardė tėvų susitarimu. Tėvui ir motinai nesusitarus, vieno iš tėvų pavardė suteikiama teismo nutartimi. Tėvams, kurių tautybės yra skirtingos, nesusitarus dėl vaiko tautybės, gimimo įrašo skiltyje „Vaiko tautybė“ įrašomas žodis „nenurodyta“. Vaiko tėvų duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, tautybė) įrašomi remiantis jų asmens tapatybės dokumentais (pasais, asmens tapatybės kortelėmis), civilinės būklės aktų įrašais ir liudijimais, taip pat Gyventojų registro duomenų bazės duomenimis;
 • kaip vaiko motina įrašoma moteris, nurodyta, medicinos įstaigos ar gydytojų konsultacinės komisijos išduotame vaiko gimimo pažymėjime. Remiantis šiuo pažymėjimu, gimimo įraše nurodoma ir vaiko gimimo data. Kaip vaiko tėvas įrašomas jo motinos sutuoktinis ar buvęs sutuoktinis, jeigu vaikas gimė praėjus ne daugiau kaip trims šimtams dienų nuo gyvenimo skyrium pradžios arba santuokos pripažinimo negaliojančia ar santuokos nutraukimo, ar po vyro mirties.
 • kai vaiko motina nėra susituokusi su jokiu vyru ar vaiko tėvystė nėra pripažinta, nei nustatyta, tėvo duomenys vaiko gimimo įraše apskritai nenurodomi;
 • registruojant vaiko, kurio tėvai nežinomi (pvz. rastas vaikas - pamestinukas), gimimą, jo vardas ir pavardė įgimimo įrašą įtraukiami valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos nurodymu. Rasto vaiko gimimo įraše jo gimimo data nurodoma remiantis gydytojų konsultacinės komisijos pažymėjimu, o kaip jo gimimo vieta nurodoma jo radimo vieta;
 • negyvas gimęs vaikas registruojamas įrašant gimimo įrašą, ir 8 įrašo skiltyje nurodoma, kad vaikas gimė negyvas. Tokiu atveju vaikui asmens kodas nesuteikiamas, gimimo liudijimas neišduodamas, o tėvų pageidavimu gali būti išduotas pažymėjimas, kad vaikas gimė negyvas arba gimimo įrašo nuorašas. Jeigu vaikas mirė pirmąją gyvenimo savaitę ir jo gimimas prieš jam mirštant nebuvo įregistruotas, daromi gimimo ir mirties įrašai, tačiau išduodamas tik mirties liudijimas;
 • registruojant dvynių ir daugiau tos pačios moters pagimdytų vaikų gimimą, daromas atskiras gimimo įrašas.

Gimimo liudijimas

Įregistravus vaiko gimimą, išduodamas gimimo liudijimas. Tai svarbus dokumentas, ne juo remiantis, Lietuvos Respublikos piliečiui išduodamas jo pirmasis pasas. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.300 straipsnį gimimo liudijimą būtina pateikti registruojant santuoką. Remiantis gimimo liudijimu įrodoma giminystė paveldėjimo bylose ir kt.

Naujienlaiškio prenumerata