Santuokos registravimas

Sukurta 2015.01.30

Kur yra registruojama santuoka?

Santuoka registruojama konsulinėje įstaigoje, kurios aptarnaujamoje konsulinėje apygardoje yra vieno iš susituokiančiųjų gyvenamoji vieta, t.y., Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade registruojamos santuokos dviejų besituokiančiųjų Lietuvos Respublikos piliečių, kur vienas iš tų besituokiančiųjų yra nuolatinis Konsulato aptarnaujamos konsulinės apygardos gyventojas.

Prašymų įregistruoti santuoką pateikimas

Norintieji susituokti konsulinei įstaigai asmeniškai paduoda Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. vasario 28 d. įsakyme Nr. 1R-68 „Dėl prašymų civilinės metrikacijos įstaigoms formų patvirtinimo“ nustatytos formos prašymą.

Svarbu žinoti, kad:

  • jeigu vienas iš norinčių susituokti dėl sunkios ligos ar buvimo įkalinimo įstaigoje negali atvykti į konsulinę įstaigą, tai kitas atvykęs pareiškėjas turi pateikti bendrą abiejų prašymą. Negalinčio atvykti parašas prašymo blanke turi būti patvirtintas notaro, ligoninės vadovo (jei pareiškėjas sunkiai serga) ar įkalinimo įstaigos vadovo (jei pareiškėjas atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje);
  • norintieji susituokti savo parašais prašymo blanke turi patvirtinti, kad jų nurodyti duomenys yra teisingi ir yra įvykdytos visos Civilinio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose numatytos santuokos sudarymo sąlygos, taip pat nurodyti, kelintą kartą kiekvienas iš jų tuokiasi ir kiek turi vaikų;
  • prašymas įregistruoti santuoką netenka galios, jeigu bent vienas asmenų, padavusių prašymą, nustatytu laiku be svarbių priežasčių neatvyksta įregistruoti santuokos arba prašymas atsiimamas. Tačiau esant labai svarbioms priežastims, dėl kurių norintys susituokti asmenys laiku negali atvykti registruoti santuokos, pvz., skubi užsienio komandiruotė, liga ir kt., tokiu atveju norintieji susituokti (arba vienas iš jų) apie tai praneša konsulinei įstaigai iki paskirtos santuokos registravimo dienos ir susitaria dėl naujo santuokos registravimo laiko.

Dokumentai, pateikiami kartu su prašymu įregistruoti santuoką

Kartu su prašymu įregistruoti santuoką norintys susituokti pateikia:

  • norintieji susituokti kartu su prašymu įregistruoti santuoką pateikia savo gimimo liudijimus ir asmens tapatybės dokumentus (pasus, asmens tapatybės korteles);
  • norintis susituokti ištuoktas asmuo turi pateikti ir ištuokos liudijimą. Jeigu nėra galimybės pateikti ištuokos liudijimo, tai pateikiamas nustatyta tvarka patvirtinta pripažinto teismo sprendimo nutraukti santuoką kopija su vertimu į lietuvių kalbą;
  • norintis susituokti našlys (-ė) turi pateikti buvusio sutuoktinio (-ės) mirties liudijimą arba jį atstojantį dokumentą (pvz., mirčių registro išrašą, vadinamosios „šeimos knygos“ išrašą, sutrumpintą mirties išrašą ir pan.).

Santuokai įregistruoti pateikiamų dokumentų forma

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille).

Santuokos registravimo laikas

Santuoka konsulinėje įstaigoje registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos. Šis nustatytas vieno mėnesio terminas norinčiųjų susituokti prašymu, kai yra svarbių priežasčių gali būti sutrumpintas. Tačiau jis negali būti sutrumpintas daugiau nei pusę.

Prašymo įregistruoti santuoką viešas skelbimas

Prašymai įregistruoti santuoką Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade yra skelbiami ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki santuokos registravimo dienos. Konsulato interneto svetainėje skelbimus dėl prašymų įregistruoti santuoką galite rasti skiltyje - , taip pat šalia Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Kaliningrade pastato esančioje skelbimų lentoje, skirtoje Konsulato interesantams.

Konsulinio mokesčio tarifas

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifas už santuokos įregistravimą ir santuokos liudijimo išdavimą – 115 eurų.

Santuokos registravimas

Santuoka registruojama, kai dalyvauja ketinantys susituokti asmenys ir du liudytojai. Įrašius santuokos sudarymo įrašą, sutuoktiniams išduodamas santuokos liudijimas.

Svarbu žinoti, kad:

  • santuoka registruojama paskirtą dieną ir valandą tam reikalui pritaikytose konsulinės įstaigos patalpose ir dalyvaujant patiems besituokiantiems asmenims. Neleidžiama santuokos registruoti per atstovus, kai besituokiantieji ar vienas iš jų nedalyvauja;
  • konsulinis pareigūnas prieš įregistruodamas santuoką dar kartą patikrina ar nėra kliūčių santuokai sudaryti;
  • sudarydami santuoką asmenys turi teisę pasilikti iki santuokos turėtą pavardę, pasirinkti kito sutuoktinio pavardę kaip bendrą arba pasirinkti dvigubą pavardę, prie savo pavardės pridėdami kito sutuoktinio pavardę;
  • santuokos įrašas sudaromas laikantis teisingumo ministro įsakymu patvirtintų Civilinės metrikacijos taisyklių. Įrašai įrašomi lietuvių kalba. Lietuvos Respublikos piliečio pavardė rašoma iš asmens tapatybės dokumento. Užsienio valstybės piliečio vardas ir pavardė civilinės būklės aktų įrašuose ir liudijimuose rašomi paraidžiui perrašant lotyniško pagrindo rašmenimis iš asmens tapatybės dokumento. Vardas ir pavardė paraidžiui gali būti perrašyti be šalutinių (diakritinių) ženklų, jei techniškai negalima jų įrašyti. Santuokos įraše pasirašo abu besituokiantieji ir liudytojai. Po to įrašo pasirašo konsulinis pareigūnas (raštvedys) ir konsulinės įstaigos vadovas arba jį pavaduojantis asmuo.

Santuokos liudijimas

Konsulinė įstaiga, įregistravusi santuoką, išduoda santuokos liudijimą. Santuoka laikoma sudaryta konsulinėje įstaigoje, kai santuokos sudarymo įrašą pasirašo sutuoktiniai ir santuoką registruojantis konsulinis pareigūnas. Santuokos įrašas ir juo remiantis išduotas santuokos liudijimas yra vieninteliai santuokos sudarymo įrodymai. Jokie kiti dokumentai negali patvirtinti santuokos sudarymo fakto.

Ši taisyklė taikoma ir bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytoms santuokoms. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka turi būti nustatyta tvarka įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje ir išduotas santuokos liudijimas, tam kad santuoka galiotų.

Naujienlaiškio prenumerata